Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Asiakkaalle kuinka keräämme, käytämme ja suojaamme asiakastietoja. Selvitämme, mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia Asiakkaalla on vaikuttaa omien asiakastietojensa käsittelyyn.

Tässä selosteessa mainitulla Palvelulla tarkoitetaan Jako Finland Oy:n tarjoamaa palvelua, kuten www.uddafinland.fi verkkokauppaa, verkkosivuja, uutiskirjettä, sähköpostimarkkinointia tai muuta Jako Finland Oy:n tarjoamaa Palvelua. Asiakkaalla tarkoitetaan Jako Finland Oy:n Palvelua käyttävää yritystä tai henkilöä.

Jako Finland Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä ja Euroopan Unionin tietosuoja-asetusta. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan, kun Asiakas käyttää Jako Finland Oy:n Palveluja. Mikäli Asiakas ei hyväksy tämän tietosuojaselosteen ehtoja, Asiakas ei voi käyttää Palveluja, sillä Palvelun tarjoaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterin nimi

Jako Finland Oy Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Jako Finland Oy (Y-tunnus: 0649505-9)

Launeenkatu 4, 15700 Lahti.

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: myynti@uddafinland.fi

Yhteyshenkilö: Ville Rönkkö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin kuuluu esimerkiksi verkkokaupan asiakastilin, tilausten toimittamisen ja laskutuksen kannalta tarpeellinen henkilötietojen käsittely. Jako Finland Oy käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat asianmukaisia ja tarpeellisia omassa liiketoiminnassa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon ja profilointiin.

Henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

– Asiakassuhteen hoito, ylläpito ja kehittäminen sekä asiakasviestintä

– Palvelun tuottaminen, tarjoaminen, kehittäminen ja laadunvarmistus

– Liiketoiminnan kehittäminen

– Myynti- ja markkinointi, suoramarkkinointi

– Palvelun käytön seuranta ja analysointi

– Lakiin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin perustuvien velvoitteiden hoitaminen

– Palvelun tietoturvasta huolehtiminen, väärinkäytösten ja petosten estäminen ja havaitseminen sekä vika- ja häiriötilanteiden korjaaminen

– Riskienhallinta ja koulutustarkoitukset

Säännönmukaiset tietolähteet

Ensisijaisesti keräämme tiedot Asiakkaalta itseltään, jotka Asiakas antaa rekisteröityessään Palvelun käyttäjäksi tai käyttäessään Palvelua verkkosivuillamme, antamalla ostoskorissa yhteystietoja, tilatessa uutiskirjeemme tai asioidessaan muulla tavoin kanssamme.

Voimme saada tietoja lain sallimissa rajoissa myös muilta palveluntarjoajilta kuten luottotietorekisterinpitäjältä.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Jako Finland Oy:n ja Asiakkaan välillä tehtyyn sopimukseen, Jako Finlandin ja Asiakkaan väliseen asiakassuhteeseen, Palvelun käyttöön tai Asiakkaan antamaan suostumukseen tai lakiin perustuen.

Käsittelemme kaikissa edellä mainituissa tilanteissa henkilö- ja välitystietoja vain käsittelyn tarkoituksen vaatimassa laajuudessa ja otamme aina huomioon asiakkaidemme yksityisyyden suojan.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä ja henkilötietoja:

– Perustiedot: nimi, asema, yritys/organisaatio yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, www-sivustojen osoitteet ja käyttäjätunnukset

– Maksu- ja maksutapatiedot

– Asiakastapahtumatiedot: asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tapahtumat ja tehtävät

– Asiakasviestintä: viestit ja tallenteet, joissa asiakas on osapuolena

– Palvelun käyttötiedot: Kerättyjä tietoja voivat olla ostohistoria, laskutus-, luotto- ja maksutiedot, ostoskoritiedot, tuotteiden takuutiedot, toimitustiedot kuten toimitustapa ja toimitusosoite sekä tuotearvostelut

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jako Finland voi luovuttaa tietoja Jako Finlandin kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Udda Finland ja konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käyttää henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin toimintoihin.

Jako Finlandin yhteistyökumppaneille luovutamme välttämättömät henkilötiedot toimituksen tekoa, myyntiä ja markkinointia varten tai rahoitusyhtiölle rahoituspäätöksen teon yhteydessä.

Jako Finland käyttää it-toimintojen tuottamisessa alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja. Henkilötietojen käyttö on rajattu. Olemme laatineet tietosuoja-asetuksen mukaiset henkilötietojen käsittelysopimukset alihankkijoiden kanssa. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme, että henkilötietoja käsitellään lain ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa oikeudenkäyntiin liittyen tai viranomaisen pyynnöstä oikeudenkäynnin tai viranomaisprosessin yhteydessä sovellettavan lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mikäli Jako Finland on mukana liiketoimintajärjestelyissä, jossa henkilötiedot sisältävä liiketoiminta on mukana järjestelyissä. Liiketoimintajärjestelyjä on esimerkiksi erilaiset liiketoimintakaupat ja liiketoimintojen siirrot sekä yhtiöiden sulautumiset ja jakautumiset.

Henkilötietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Jako Finland säilyttää Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lainsäädännössä kuten kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään, vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Voiko Tietosuojaseloste muuttua

Palvelun kehittymisen ja muutosten sekä lainsäädännön muutosten johdosta tietosuojaseloste voi muuttua. Edellä mainittujen syiden johdosta päivitämme tietosuojaselostetta tarvittaessa. Tietosuojaselosteesta on aina uusin versio verkkosivuillamme, minkä kehotamme säännöllisesti tarkistamaan.

Cart Overview